Skip to main content

Contributie en vergoedingen

Contributie

Leden betalen een jaarlijks contributiebedrag. Deze wordt elk jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
Voor het jaar 2022 bedraagt het jaarlijks contributiebedrag € 24,00.
Kinderen tot en met 18 jaar zijn gratis lid.
Degene die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreedt, betaalt over het volledige jaar het contributiebedrag. Bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar is de helft van het contributiebedrag verschuldigd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Betaalt u nog niet via automatische incasso dan kunt u hier een machtigingsformulier downloaden. 
De betaling via een factuur vergt veel interne handelingen en kosten.

Ledenvergoeding

De ledenvergoeding wordt elk jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Zo is op de algemene ledenvergadering op 12 mei 2022 besloten om de volledige ledenvergoeding te verlagen van € 1275,00 naar € 1250,00.  Ook is besloten dat indien de nabestaanden van leden geen gebruik maken van de diensten van de uitvaartvereniging, een mindering op de uit te keren  ledenvergoeding zal worden toegepast van 30%. Bij leden woonachtig buiten het verzorgingsgebied zal deze mindering niet worden toegepast.

Om in aanmerking te komen voor de gereduceerde ledenvergoeding dient binnen 1 maand na de uitvaart de akte van overlijden en de (verzamel) factuur bij de penningmeester te worden ingediend.

Tenslotte

Het bestuur wil het volgende nog onder de aandacht brengen:
Een uitvaartverzorger van buiten de vereniging, is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvaart.
Uitvaartvereniging "Eendracht" kan in deze situatie op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld door leden van de vereniging, hun nabestaanden of de andere uitvaartverzorger.
Het verrekenen van de kosten is een verantwoordelijkheid tussen de andere uitvaartverzorger en de nabestaanden van een overleden lid van "Eendracht".